I. Postanowienia ogólne
1. Twórcą projektu pod nazwą DigiKids Academy jest Foundation for Strategic Competence Development Polska (Fundacja FSCD Polska) z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 56/7, 00-695 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000495308, zwana dalej Organizatorem.
II. Cele i zadania Programu DigiKids
1. Program DigiKids Academy przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-18 lat. Program wykładów i warsztatów dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci.
2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, Uczestnikiem jest zarówno dziecko jaki i jego rodzic lub opiekun prawny.
III. Organizacja działań DigiKids Academy
1. Organizator komunikuje się z uczestnikami programu (Uczestnikami DigiKids Academy) poprzez stronę internetową: www.digikids.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej.
2. Terminy zajęć dostępne są na stronie internetowej Fundacji FSCD Polska.
3. Nauczanie na DigiKids Academy jest zorganizowane w formie zajęć edukacyjnych, tj. pojedynczych wykładów, warsztatów, cykli wykładów.
4. Zajęcia edukacyjne odbywają się na terenie miasta Warszawa. Uczestnicy są informowani o miejscu planowanych zajęć z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
5. Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych zajęć Fundację FSCD Polska zamieszczane są na stronie internetowej www.digikids.pl i prezentowane są w postaci opisu zajęć, fotogalerii z zajęć, filmów z zajęć, transmisji on-line z zajęć i innych treści wykorzystywanych w sieci Internet. W związku z tym każdy Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na rejestrację zajęć, w których uczestniczy w postaci filmów i zdjęć oraz prezentację ich w sieci Internet i transmitowanie ich on-line.
6. Fundacja FSCD Polska ma prawo wykorzystywać materiały wymienione w pkt. 5 powyżej w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w szczególności w sieci Internet.
IV. Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja na DigiKids Academy prowadzona jest każdorazowo przed warsztatami do wyczerpania miejsc lub ogłoszenia zamknięcia rekrutacji.
2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego zamieszczonego na stronie internetowej Fundacji FSCD Polska.
3. Uczestnicy rekrutowani są w kolejności zgłoszeń.
4. Warunkiem uczestnictwa w programie DigiKids jest:
4.a. zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie internetowego formularza zapisu na zajęcia,
4.b. otrzymanie potwierdzenia przyjęcia na DigiKids Academy,
4.c. terminowe uiszczenie opłaty, o której mowa w punkcie V Regulaminu.
5. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje identyfikator, który zobowiązany jest posiadać podczas zajęć DigiKids Academy.
V. Opłaty
1. Udział w zajęciach DigiKids Academy jest odpłatny. Całość wpływów przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych i merytorycznych działalności Fundacji FSCD Polska.
2. Wysokość opłat oraz termin zapłaty każdorazowo ogłaszane są na stronie internetowej wraz z uruchomieniem rekrutacji.
3. Fundacja FSCD Polska nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.
VI. Zgłoszenie udziału w zajęciach i zasady obowiązujące na zajęciach
1. Każdy Uczestnik otrzymuje zaproszenie do udziału w zajęciach pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zapisu na DigiKids Academy.
2. Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach, musi zostać na nie zapisane przez prawnego opiekuna. Tylko dzieci zapisane na listach obecności mogą wziąć udział w zajęciach.
3. Łączna liczba miejsc na zajęciach warsztatowych jest ograniczona i udział w zajęciach zależy od kolejności zgłoszeń.
4. Uczestnicy zobowiązani są przybyć na zajęcia na czas oraz dostosować się do poleceń prowadzących zajęcia, organizatorów i wolontariuszy opiekunów.
5. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia spóźnionych Uczestników.
6. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania zajęć i wykładów. Odpowiedzialność Organizatora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego zajęcia.
7. W czasie zajęć Uczestnicy nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/ warsztatowych.
8. Po zajęciach dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów z budynku, w którym odbywały się zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
9. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia dziecka z listy uczestników.
VII. Rezygnacja z uczestnictwa w DigiKids Academy
1. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z udziału w zajęciach DigiKids Academy w terminie 7 dni od daty uiszczenia opłaty, będzie ona zwrócona Uczestnikowi, po potrąceniu kosztów identyfikatora.
2. Uczestnik informuje Organizatora o rezygnacji z udziału w DigiKids Academy drogą elektroniczną na adres fundacja@digitaluniversity.pl.
3. Zwrot opłaty, po potrąceniu kosztów określonych w pkt 1, nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty rezygnacji na wskazane konto bankowe.
4. W przypadku rezygnacji z udziału po terminie opisanym w pkt 1 opłata nie będzie zwracana.
VIII. Odwołanie zajęć przez Fundację FSCD Polska
1. Fundacja FSCD Polska zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności gdy:
1.a. liczba Uczestników, którzy dokonali rezerwacji w zajęciach nie osiągnie minimalnej liczby uczestników zajęć wymaganych do utworzenia grupy zajęciowej
1.b. wykładowca/prowadzący odwoła zajęcia,
1.c. na organizację zajęć nie pozwolą warunki pogodowe,
1.d. z innych przyczyn, niezależnych od Organizatora.
2. informacja o odwołaniu zajęć będzie przesyłana drogą mailową.
3. W razie odwołania zajęć Organizator deklaruje możliwość zorganizowania zajęć w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora. W takim wypadku zajęcia nie będą powtórzone.
IX. Procedura reklamacyjna
1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania DigiKids Academy należy składać pocztą elektroniczną. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
2. Korespondencja reklamacyjna będzie przekazywana na podany przez Uczestnika na adres korespondencyjny lub adres elektroniczny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 1 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Uczestnika/jego rodzica/ opiekuna prawnego każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
4. W razie braku porozumienia – spory rozstrzygać będą właściwe Sądy powszechne.
X. Przetwarzanie danych osobowych
1. Rodzic lub opiekun prawny, który zgłasza dziecko na DigiKids Academy, wypełnia formularz elektroniczny znajdujący się na internetowej stronie www.digikids.pl lub Evenea Polska, wyraża tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przez Organizatora, w celu związanym z organizacją projektu DigiKids Academy oraz związanych z nim imprez.
2. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator (Foundation for Strategic Competence Development Polska (Fundacja FSCD Polska) z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 56/7, 00-695 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000495308).
3. Dane osobowe obejmują: dane rodzica (imię i nazwisko, adres elektroniczny, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy), dane dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, adres elektroniczny).
4. Do praw i obowiązków Organizatora związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rodzicom/opiekunom prawnym każdego Uczestnika przysługuje prawo dostępu do danych osobowych Uczestnika oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
5. Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze uczestnictwo w projekcie DigiKidsAcademy przez Uczestnika jest niemożliwe i w związku z tym równoważne jest z rezygnacją z uczestnictwa.
6. Uczestnik (rodzic/opiekun prawny) wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej projektu DigiKids Academy (informacji handlowej) drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
XI. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy oraz ich rodzice/ opiekunowie prawni obowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie informacje zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej FSCD Polska i stosować się do nich.
2. Fakt przystąpienia do uczestnictwa w zajęciach DigiKids Academy oznacza, iż Uczestnik akceptuje również wszelkie informacje organizacyjne pojawiające się na stronie internetowej Fundacji FSCD Polska.
3. Wypełnienie i przesłanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata na uczestnika formularza rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu komputerowego Uczestnika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Uczestnika wirusami.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej Fundacji FSCD Polska, pod adresem www.fscd.pl.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 luty 2015 r.