fcsd.pl

Biznes, Finanse, Prawo, Polityka, Nauka

Prawo

Pieczątki w dokumentacji powykonawczej

Pieczątki w dokumentacji powykonawczej

Planujesz w najbliższym czasie budowę domu? W takim razie sprawdź, co powinieneś wiedzieć na temat dokumentacji powykonawczej. Jakie pieczątki powinny się znaleźć w dokumentach? Czytaj dalej, aby uzyskać przydatne informacje.

Najważniejsze pojęcia

Projekt budowlany to ważny dokument formalny, który zawiera informacje o rozwiązaniach projektowych przewidzianych dla danej inwestycji. Na jego podstawie można uzyskać konieczne pozwolenia, opinie oraz uzgodnienia związane z daną inwestycją. Informacje, które należy zawrzeć w projekcie budowlanym, są określone prawnie.

Projekt wykonawczy, zwany również technicznym, jest bazowym elementem dokumentacji projektowej (wykonawczej). Zawiera szczegółowe informacje na temat rozwiązań opisanych w projekcie budowlanym. To konieczny dokument, potrzebny osobom zajmującym się pracami budowlanymi. Projekt wykonawczy zawierający wskazówki i pieczątki jest też materiałem umożliwiającym weryfikację i późniejszy odbiór obiektu. Pozwala odnieść się do wykorzystanych materiałów oraz jakości prac. W przypadku inwestycji realizowanych ze środków publicznych tworzenie projektów wykonawczych i zdefiniowanie ich zakresu są obowiązkowe.

Dokumentacja powykonawcza to zbiór dokumentów z naniesionymi wymaganymi pieczątkami. Wśród nich można wymienić pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów, ewentualne potrzebne rysunki z naniesionymi zmianami. W dokumentacji zaznaczone są również wszelkie zmiany wprowadzone w czasie prac geodezyjnych, pomiarów, czy kosztorysowe rozliczenie prac.

Ważne, aktualne zapisy na temat wymienionych dokumentów znajdują się w ustawie o prawie budowlanym.

W jakim celu tworzona jest dokumentacja projektowa?

Zacznijmy od tego, że elementami składowymi dokumentacji projektowej są:

  • projekt budowlany uwzględniający specyfikę prac,
  • projekty wykonawcze,
  • przedmiar prac oraz zestawienie kolejności ich wykonywania.

Taka dokumentacja jest konieczna dla wykonawców na różnych etapach prac nad projektem. Będzie pomocna w czasie określania wykorzystanych rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych oraz materiałowych. Ułatwia inwestorom określenie ceny i planowanie kolejności prac.

Dokumentacja powykonawcza w świetle przepisów prawnych

Lista przepisów związanych z tworzeniem dokumentacji powykonawczej jest długa. Wśród nich znajdują się: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy: geodezyjne, kartograficzne, dotyczące ochrony przeciwpożarowej, o drogach publicznych, o ochronie sanitarnej, PIP, dotyczące dozoru technicznego, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz o programie funkcjonalno-użytkowym.

Dokumentacja powykonawcza – pieczątki i inne ważne informacje

[obraz_1]

Przede wszystkim dokumentacja powykonawcza to zapis zmian, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji prac budowlanych. Powinna zostać przekazana inwestorowi po zakończeniu budowy oraz oddaniu budynku do użytku. W dokumentach należy także uwzględnić pomiary geometryczne wykonane po zakończeniu prac. Zgodnie z przepisami taką dokumentację powinniśmy przechowywać cały czas po dokonaniu odbiorów. Tworzeniem dokumentacji zajmuje się kierownik budowy. Jego zadaniem jest wprowadzanie zmian, które zachodzą w czasie prac. Kierownik musi je oznaczyć podpisem oraz specjalną pieczątką kierownika budowy. Jakie informacje powinna zawierać? Na pieczątce kierownika budowy mają się znaleźć: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, zakres uprawnień budowlanych oraz numer ewidencyjny uprawnień budowlanych.

Jakie informacje zawiera dokumentacja powykonawcza?

Dokumentacja powykonawcza to dokumenty i materiały, które po ukończeniu prac oraz dokonaniu odbioru zostają przekazane właścicielowi lub zarządcy budynku. Taka dokumentacja powinna zawierać:

  • projekt budowlany zawierający również zagospodarowanie terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oznaczone specjalnymi pieczątkami architekta,
  • dziennik budowy ilustrujący przebieg prac budowlanych oraz innych,
  • protokoły odbiorów częściowych i całkowitych z naniesionymi stemplami,
  • operatory geodezyjne oraz geodezyjne pomiary wykonawcze z pieczątką geodety,
  • książki obmiaru,
  • opisy lub rysunki pomocne w czasie realizacji prac.
[obraz_2]

Dokumentacja powykonawcza wraz z pieczątkami ma być dostępna w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach lub w wersji papierowej i wersji online. W przypadku kopii elektronicznej powinna obejmować skany dokumentów wraz z widocznymi podpisami i pieczęciami. Zaleca się, aby dokumentacja zawierała takie formuły jak: „Wbudowano na obiekcie…”, „Zgodnie z Umową nr… z dnia…”. Pieczątka na dokumentacji powykonawczej powinna być naniesiona na każdej stronie albo zawierać adnotację, których stron dotyczy. Każda strona dokumentacji musi być podpisana przez kierownika budowy. Złe przygotowanie dokumentacji może skutkować rozpoczęciem postępowania przeciwko kierownikowi budowy, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, by była wykonana profesjonalnie!

Udostępnij